Projednání s úřady a autorský dozor

Obsahem autorského dozoru je dohled na dodržení souladu realizace s původním návrhem v projektové dokumentaci počínající architektonickou studií odsouhlasenou investorem. Pozor, nejedná se o stavební dozor, který dohlíží na dodavatele stavby ve smyslu organizace stavby, kvality provedení a plynulosti výstavby.

Ve stupni územního a stavebního řízení na žádost investora zajišťujeme projednání projektu s úřady a subjekty dotčenými stavbou. Výstupem je vydané povolení stavby.