Dokumentace pro územní a stavební řízení

Dokumentace pro územní řízení je dalším stupněm projektové dokumentace, který určuje, jak bude stavba umístěná v rámci území ve vazbě na jeho regulace a limity (územní a regulační plány obcí), ve vazbě na vedení inženýrských sítí a ve vazbě vlivu stavby na okolí a okolí na stavbu. Dokumentace pro územní řízení se obsahově zpracovává na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a musí poskytnout dostatečný podklad pro vydání stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy, správců inženýrských sítí a následně územního rozhodnutí stavebního úřadu.

Dokumentace pro stavební řízení řeší samotou stavbu, jeho technickou a konstrukční stránku, specifikaci použitých matriálů, statiku, požárně bezpečnostní kritéria a jeho energetickou náročnost. Vše musí být navrženo v souladu s platnými normami a projektová dokumentace je opět zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

Tato dvě řízení je v určitých případech možno sloučit do jednoho celku a vyřizovat současně, čímž se celý proces povolování urychlí.

Výstupem je stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace a povolení stavby.

V rámci řešení interiéru (pokud se v rámci vnitřních stavebních úprav nezasahuje do nosných konstrukcí) není tato dokumentace potřeba.